ZDNE Sp. z o.o.
Własna sieć i stacja 110kV
Nowoczesne rozdzielnie 20kV
Nowoczesne systemy rozdziału energii
Nowoczesna stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Dyspozytor WN i SN tel. 695-904-200
Światłowodowa sieć transmisji danych
Własna sieć szkieletowa transmisji danych
Zwiększona pewność zasilania
Własna bocznica kolejowa
Własna sieć i stacja 110kV

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, o której mowa w art. 4j ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbywa się na warunkach i w trybie określonym w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystybucyjnej w art. D.2. Poniżej prezentujemy ogólne zasady zmiany sprzedawcy.

 

 1. odbiorca końcowy zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą
 2. odbiorca końcowy lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy;
 3. odbiorca końcowy lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca powiadamia przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, do sieci którego przyłączone są urządzenia, instalacje lub sieci odbiorcy końcowego, o zawarciu umowy sprzedaży przez tego odbiorcę z nowym sprzedawcą; w powiadomieniu sprzedawca może określić dzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, w przypadku, gdy dzień ten przypada później niż 21 dni od daty powiadomienia;
 4. powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3 dokonuje się na formularzu, dostępnym tutaj;
 5. jeżeli powiadomienie, o którym mowa w punkcie 3 zawiera braki formalne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej informuje o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia;
 6. jeżeli braki formalne, o których mowa w punkcie 5) nie zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej przerywa proces zmiany sprzedawcy, informując o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie, dotychczasowego sprzedawcę oraz odbiorcę końcowego;
 7. jeżeli powiadomienie, o którym mowa w punkcie 3 nie zawiera braków formalnych przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia otrzymania tego powiadomienia informuje o przyjęciu zgłoszenia przedkładającego powiadomienie;
 8. w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega umowa kompleksowa, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej przesyła odbiorcy końcowemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, jednostronnie podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej; umowa o świadczenie usług dystrybucji powinna być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę;
 9. niedostarczenie podpisanej umowy przez odbiorcę końcowego w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę przerywa proces zmiany sprzedawcy;
 10. zmiana sprzedawcy nie może powodować pogorszenia warunków świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej;
 11. w przypadku wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego umowy kompleksowej, nowa umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz w przypadku wypowiedzenia umowy sprzedaży rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej następuje z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy;
 12. zmiana sprzedawcy następuje w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3, a rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę następuje w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 3, chyba, że w powiadomieniu określony został termin późniejszy rozpoczęcia sprzedaży;
 13. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego nie później niż w ciągu ±5 dni roboczych od ostatniego dnia zakończenia sprzedaży energii elektrycznej przed dotychczasowego sprzedawcę;
 14. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej przekazuje dane pomiarowe pochodzące z odczytu dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy;
 15. na podstawie uzyskanych danych pomiarowych dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia z odbiorcą końcowym w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia zmiany sprzedawcy;
 16. odbiorca końcowy nie ponosi żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy;
 17. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zmiany sprzedawcy przekazuje do odbiorcy końcowego informację o przyjęciu do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy, a do dotychczasowego sprzedawcy listę odbiorców końcowych wraz z datą ich odejścia do nowego sprzedawcy.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-10-04 19:40:41
Copyrights by ZDNE © 2003 - 2024
Polityka prywatności i plików cookies